logo-black

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem danych jest właściciel marki SAFEDOG.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. zwana dalej PTRIZ Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, Biuro Obsługi Klienta al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, Tel. 58 500 85 36, e-mail: biuro@ptriz.com.

KONTAKT W SPRAIWE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o., prosimy kierować do naszego Biura Obsługi Klienta na adres biuro@ptriz.com.

CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PTRIZ Sp. z o.o. przetwarza udostępnione, za zgodą, dane osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących własne działalności gospodarcze lub zawodowe oraz osób fizycznych, reprezentujących osoby prawne lub jednostki administracyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie, jako Klienci, aby umożliwić im kontakt z pracownikami, rozwiązywać ewentualne problemy techniczne, wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz realizować w umówy sprzedaży.

CEL: Zawarcie i realizacja umów sprzedaży produktów do transportu zwierząt w ramach umów zawieranych na odległość, zbieranie zamówień.

ZAKRES: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

CEL: Świadczenie usług nadawczych (kurier Dachser, Poczta Polska)

ZAKRES: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

CEL: Działania marketingowe, remarketing

ZAKRES: adres e-mail, dane analityczne (Google Ads).

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o bezpieczeństwo klientów SAFEDOG.PL, powierzone nam dane mogą być przekazywane w ramach realizacji umowy tylko do partnerskich podmiotów świadczących usługi dla PTRIZ Sp. z o.o. Takimi podmiotami są m.in.:

- Podmiot świadczący dla nas usługi kurierskie - DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Stryków,

- Dostawca platformy zbierania zamówień - Sixpoints, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk,

- Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe klientów SAFEDOG.PL przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter świadczonych usług, dane te pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie.

2. W niektórych sytuacjach powierzone nam dane mogą być przetwarzane dłużej tj. gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez administratora, stanowiąc dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do momentu, w którym przestaną być one przydatne w postępowaniu lub do czasu zakończenia wszelkich czynności z tym związanych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez administratora, ma prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;

• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży i w konsekwencji zakup produktów marki SAFEDOG.PL.

USUNIĘCIE, DOSTĘP I PRZENIESIENIE DANYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., każdej osobie, której dane przetwarzane są przez PTRIZ Sp. z o.o., przysługuje m.in. prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie (usunięcie danych), jak i prawo do ich przeniesienia.
• USUNIĘCIE DANYCH: Złożenie wniosku o usunięcie danych odbywa się za pośrednictwem kontaktu mailowego na info@safedog.pl

• DOSTĘP DO DANYCH: Złożenie wniosku o dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem kontaktu mailowego na info@safedog.pl

• PRZENIESIENIE DANYCH: Wnioski o przeniesienie danych przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, listownie na adres Biura Obsługi Klienta.

2. Informujemy, iż wnioski składane listownie, podlegają weryfikacji.
3. Wniosek pisemny o przeniesienie danych musi zawierać imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane, adres, telefon, czytelny podpis oraz wyraźną prośbę o eksport danych, jak i ich zwrotne odesłanie lub wyraźną prośbę o przesłanie ich innemu administratorowi i w takim wypadku, dane oraz jego adres.
4. Zwracamy uwagę, iż dane osobowe mogą być przekazane do innego administratora tylko, jeśli jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 1 RODO). Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy administrator nie wyrazi zgody na otrzymanie danych, których właścicielem jest osoba chcąca je przenieść. PTRIZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia przez innego administratora, przenoszonych danych i to z jakichkolwiek przyczyn. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia danych, przenoszonych od innego administratora.